wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Regulamin

  Regulamin Sklepu KOLI.PL  
     
  1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym kolisklep.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez P.H.U KOLI S.C. o. z siedzibą w Katowicach, ul. Kołodzieja 42/2, posługującą się nadanym
jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 954-23-49-181 oraz numerem statystycznym REGON 276871070 zwaną dalej:

Sprzedawcą.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej sklep@koli.pl
b. telefonicznie pod numerem +48 505-185-136 (dział tusze / tonery)
    telefonicznie pod numerem +48 786 955 556
 (dział tkaniny)
c. fax pod numerem +48 355 74 31
d. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem kolisklep.pl/kontakt

3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą.
4. Adres pod jakim można składać reklamacje: ul. Kołodzieja 42/2, 40-749 Katowice. Nie przyjmujemy paczek reklamacyjnych wysłanych do naszej firmy za pobraniem.
 
     
  Regulamin dział tkaniny / materiały / tkaniny / Tipi / Koce / Poduszki itp.  
     
  I. Postanowienia ogólne  
     
  1. Realizacja zamówień (materiały sprzedawane na mb) od 2 do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oraz momentu zaksięgowania wpłaty.
Realizacja zamówień pod zamówienie indywidualne ( Tipi / Koce / Poduszki itp. ) od 5 - 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz momentu zaksięgowania wpłaty.
2. Odbiór osobisty tylko po wcześniejszym uzgodnieniu e-mail sklep@koli.pl (odbiór nie jest możliwy na następny dzień po zakupie).
 
     
  II. Odstąpienie od umowy  
     
  1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów  
Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony na stronie. odstąpienie od umowy.
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji znajdujących się na stronie odstąpienie od umowy.
3. Nie podlega prawie zwrotu towar cięty na indywidualne zamówienie klienta.
4. Nie podlega prawie zwrotu towar szyty na indywidualne zamówienie klienta, po wcześniejszym ustaleniu i zatwierdzeniu przez klienta     zamówienia – w tym przypadku przysługuje prawo reklamacyjne.
5. Dostarczenie towaru zwracanego leży po stronie kupującego, i to kupujący pokrywa w całości koszty dostarczenia zwrotu do sprzedającego  
( należy wybrać najtańszą formę doręczenia rejestrowanego, aby przesyłka nie zaginęła ).
6. Sprzedający po otrzymaniu zwrotu i pozytywnym potwierdzeniu stanu towaru zwraca kwotę transakcji kupującemu jaką poniósł
( towar + koszt przesyłki) lub częściowy zwrot jeżeli był zakup wielo-przedmiotowy, w tym przypadku zwrotowi podlega tylko koszt towaru zwracanego. Sprzedający na podstawie oświadczenia przesyła kwotę zwrotu na wskazany rachunek bankowy klienta w terminie do 14 dni.
 
     
  II. Reklamacje  
     
  1. Reklamację dotyczącą niezgodności ilości, uszkodzenia materiał, uszkodzenia w transporcie prosimy zgłosić wysyłając
e-maila: sklep@koli.pl
do 3 dni od odebrania przesyłki.
2. Odesłanie reklamacji do sprzedawcy pokrywa Kupujący. Koszty ponownej dostawy reklamowanego towaru do Kupującego pokrywa  
Sprzedawca.
 
     
  Reklamacja nie będzie uwzględniona w następujących przypadkach:  
     
  1. Jeżeli wada towaru powstała na skutek jego niewłaściwego użycia (np. nieprzestrzegania wskazówek dotyczących prania) lub   przechowywania.
2. Tkaniny sprzedawane na metry należy reklamować przed ich przecięciem, a jeżeli wada zostanie odkryta dopiero w trakcie ich obróbki  należy niezwłocznie przerwać prace, w przeciwnym razie reklamacja nie zostanie uwzględniona.
3. Jeżeli Kupujący nie dostarczy dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
4. Nie podlegają zwrotom towary w stanie przetworzonym. Reklamowanie towaru w stanie przetworzonym nie będzie uznawane przez  
sprzedającego za uzasadnione. Za przetworzenie towaru uznawane jest jego pocięcie na części.
5. Nie podlegają zwrotowi towary posiadające wady nieistotne tzn. nie mające istotnego wpływu na efekt końcowy który może być
osiągnięty przy profesjonalnym jego przetworzeniu np. niewielkie zabrudzenie.
 
     
  Regulamin dział tusze / tonery /  materiały do regeneracji  
     
  I. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów  
     
  1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż produktów w szczególności materiałów eksploatacyjnych do drukarek (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) w sieci Internet.

2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).

3. Do korzystania z serwisu sklepkoli.pl niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej (najlepiej Internet Explorer, Mozilla Firefox ,Opera lub Google Chrom).Przeglądarka powinna obsługiwać szyfrowaną transmisję danych (SSL) oraz obsługiwać skrypty Javascript. Włączona musi być również obsługa plików cookie.

4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.sklepkoli.pl. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie wszystkich pól w formularzu zamówienia. Numery telefonu ( komórkowy lub stacjonarny z numerem kierunkowym ), umożliwiają naszemu pracownikowi weryfikację złożonego zamówienia i w razie potrzeby kontakt z zamawiającym.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).

7. Powiadomienie o jakim mowa w ust. 6 obejmuje informacje o Produkcie objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

8. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na cztery sposoby:

a. za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 5.000 zł brutto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym - na podstawie wystawionej wcześniej przez PHU KOLI S.C. Faktury Proforma.
b. przelewem, na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy
Sprzedawcy:
Konto Bankowe
Konto Inteligo 50 1020 5558 1111 1202 9270 0367
c. gotówką w przypadku osobistego odbioru Towaru,

9. Ważność zamówienia
Informujemy że zamówione towary będą zarezerwowane
- w przypadku płatności przelewem - przez 7 dni
- w przypadku odbioru osobistego - przez 7 dni

Po tym terminie zostanie wysłane przypomnienie o transakcji. Towar będzie przetrzymywany przez kolejne 3 dni.
Po upływie w sumie 10 dni od daty złożenia zamówienie zostaje uznane za nieważne i skasowane z systemu.

10. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

a. w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem lub odbiór w siedzibie Sklepu)
- w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
b. w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej.

11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.

12. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.
 
     
  III. Ceny  
     
  1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 
     
  IV. Warunki dostawy Towaru  
     
  1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się w magazynie Sklepu, czy u dostawcy Sklepu. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.10 Regulaminu. Jeżeli Towar znajduje się u dostawcy Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje nie później niż 3 dni robocze po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.10 Regulaminu. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.

2. Zamówione produkty dostarczamy tylko na terenie Polski.

3. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Inpost, Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej DPD przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia i przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy.

5. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska - przesyłka biznesowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska: do 2 dni roboczych).

6. Przy wyborze opcji odbioru w siedzibie Sklepu, Towar można odebrać w siedzibie Sklepu w Katowicach (ul. Kołodzieja 42/2) po otrzymaniu informacji mailowej o możliwości odbioru towaru. Dział tkaniny odbiór osobisty tylko po wcześniejszym uzgodnieniu e-mail (nie jest możliwy zaraz na następny dzień po zakupie).

7. W przypadku długiego terminu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt ze sklepem. W przypadku Poczty Polskiej często pomocnym w znalezieniu przesyłki okazuje się numer listu przewozowego. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej (P.P.), reklamację dotycząca niedoręczenia przesyłki możemy zgłosić najwcześniej po 14 dniach roboczych od jej nadania - jeśli więc do tego czasu przesyłka nie dotarła prosimy o kontakt w celu zgłoszenia reklamacji.

8. W soboty dostawy nie są realizowane.

9. Koli S.C. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Konsumenta.
 
     
  V. Odstąpienie od umowy  
     
  1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony na stronie. odstąpienie od umowy

2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji
znajdujących się na stronie odstąpienie od umowy
 
     
  VI. Reklamacje  
     
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:
a. Braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
c. Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
d. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Każdą reklamację prosimy zgłosić wysyłając e-maila: sklep@koli.pl lub telefonicznie pod nr tel. 505-185-136

3. Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu w pkt. I.4., przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę VAT lub paragon. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.

4. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub dokonania jego naprawy.
   Wadliwy towar prosimy przesłać Pocztą Polską po wcześniejszym ustaleniu terminu zwrotu. Dotyczy to zakupów dokonywanych przez     
   klientów indywidualnych.

5. Odesłanie reklamacji do sprzedawcy pokrywa Kupujący. Koszty ponownej dostawy reklamowanego towaru do Kupującego pokrywa  
    Sprzedawca. Dostarczenie towaru zwracanego leży po stronie kupującego, i to kupujący pokrywa w całości koszty dostarczenia
    zwrotu do sprzedającego ( należy wybrać najtańszą formę doręczenia rejestrowanego, aby przesyłka nie zaginęła ).

6. Sprzedający po otrzymaniu zwrotu i pozytywnym potwierdzeniu stanu towaru zwraca kwotę transakcji kupującemu jaką poniósł
   ( towar + koszt przesyłki) lub częściowy zwrot jeżeli był zakup wielo-przedmiotowy, w tym przypadku zwrotowi podlega tylko
   koszt towaru zwracanego. Sprzedający na podstawie oświadczenia przesyła kwotę zwrotu na wskazany rachunek bankowy
   klienta w terminie do 14 dni.


7. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

8. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na nowy - wolny od wad - Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach
w terminie 30 dni.

9. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
a. w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,
b. w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady,

10. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
a. zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
b. w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c. zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko
Sprzedawcy.

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w pkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
 
     
  VII. Postanowienia końcowe  
     
  1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.

2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

3. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem kolisklep.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku.

5. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: sklep@koli.pl

6. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

7. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej
kolisklep.pl/regulamin.pdf
zapisać go na własnym nośniku.
 
     

Przejdź do strony głównej